mei 19, 2018

Klachtenregeling

Klachtenregeling Oefentherapie-Zaanstad

Oefentherapie-Zaanstad streeft ernaar u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kunt u over iets ontevreden zijn. De zorg voldoet niet aan uw wensen of u hebt suggesties voor verbeteringen. Daarom is het belangrijk dat u uw klachten, ideeën maar ook waardering aan ons kenbaar maakt. Met uw reactie kunnen wij onze dienstverlening verbeteren. Oefentherapie-Zaanstad heeft een klachtenregeling die tot doel heeft de afhandeling van een klacht zo correct mogelijk te laten verlopen.
Wat te doen als u een klacht heeft
U vindt dat er iets niet goed gaat. Dat roept onvrede op. Probeer eerst zelf het probleem op te lossen door de betreffende oefentherapeut aan te spreken. Het is goed mogelijk dat die niet beseft dat u ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing. Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, neem dan contact op met het Klachtenloket Paramedici. Zie voor de contact gegevens www.kwaliteitsregisterparamedici.nl. De klachten en geschillenregeling Paramedici, biedt u, een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Op de website van het klachtenloket paramedici vind u nadere informatie, het meldformulier en uitleg over de procedure. Komt u er niet uit of heeft u nadere vragen, dan is het ook mogelijk om het klachtenloket via de mail of telefonisch te benaderen. Voor vragen of meer informatie: e: info@klachtenloketparamedici.nl t: 030 310 09 29 (bereikbaar van ma t/m vr 9.00 tot 12.30 uur)
Door wie kan een klacht worden ingediend
De patiënt van Oefentherapie-Zaanstad kan natuurlijk zelf altijd zelfstandig een klacht indienen. Soms kan de patiënt niet zelf klagen. Dan kunnen anderen dat namens de patiënt doen. Anderen zijn:
– De ouders/verzorgers van de patiënt
– Een naast staande van de patiënt ( iemand die nauw betrokkene bekend is met de situatie
van de patiënt en die te goeder trouw de belangen van de patiënt wil behandelen)
Hoe en bij wie kan een klacht worden ingediend
Klachten kunnen zowel schriftelijk, via de mail, telefonisch als mondeling worden ingediend. Een schriftelijke klacht wordt door de klager aan Oefentherapie-Zaanstad gestuurd en /of naar het Klachtenloket Paramedici.
Hoe is uw privacy geregeld
Alle medewerkers van Oefentherapie-Zaanstad hebben geheimhoudingsplicht. Wanneer geheimhouding voor de oplossing niet mogelijk is, wordt dit vooraf met de klager besproken. Op basis van de bevindingen van Oefentherapie-Zaanstad, wordt een proces ingezet waarbij afspraken voor een verbetertraject schriftelijk worden afgehandeld.
Een klacht dient in principe binnen een periode van 6 weken te zijn afgehandeld.
Iedere klacht wordt schriftelijk afgesloten. De klager ontvangt daarvoor een ( standaard ) brief.
Al naar gelang de aard van de klacht belt Oefentherapie-Zaanstad maximaal 6 weken na het afsluiten van het dossier de klager om na te vragen of de klacht daadwerkelijk is verholpen en de gemaakte afspraken nagekomen worden.