april 24, 2018

Privacy statement:

 

Privacy statement:

Oefentherapie-Zaanstad, gevestigd aan P. Boorsmastraat 28 1507 WS Zaandam met neven locaties Volendamstraat 2 1507 KZ Zaandam, Ereprijsweg 9 1508 CT  Zaandam, J.J. van der Horststraat 2 A 1544 XE Zaandijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Postadres: P. Boorsmastraat 28, 1507 WS, Zaandam
Telefoon  : 075 – 7713261 / 0627147421
Website : http//www.Oefentherapie-Zaanstad.nl
email      : Info@Oefentherapie-Zaanstad.nl

Trea Hillebrink is de Functionaris Gegevensbescherming van Oefentherapie-Zaanstad zij is te bereiken via Info@Oefentherapie-Zaanstad.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Oefentherapie-Zaanstad verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam /  Geslacht /  Geboortedatum /  Geboorteplaats /  Adresgegevens Telefoonnummer /  E-mailadres /  Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een account op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Oefentherapie-Zaanstad verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: gezondheid /   burgerservicenummer (BSN)/  gegevens van personen jonger dan 16 jaar.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via oefentherapie@ziggo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Oefentherapie-Zaanstad verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Om diensten bij u te leveren / Het afhandelen van uw betaling /  U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren / U een afspraak reminder te kunnen sturen /  Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder / Oefentherapie-Zaanstad verwerkt ook persoonsgegevens wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Oefentherapie-Zaanstad neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Oefentherapie-Zaanstad tussen zit. Oefentherapie-Zaanstad gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Intramed, d pay, infomedics, de afspraken app, zorgmail, LDO en ePGO. Deze worden gebruikt om uw gezondheidsproblemen vast te leggen, te declareren naar de zorgverzekeraar of u een nota te sturen, u een digitaal visitekaartje te geven dan wel een afspraak reminder, de communicatie met uw verwijzer, data verzameling om de therapie wetenschappelijk te blijven onderbouwen.  Dit is voor u van belang om de oefentherapeutische zorg efficient en doelmatig te kunnen waarborgen en tevens de kosten vanuit de zorgverzekering te kunnen blijven onderbouwen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Oefentherapie-Zaanstad bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens: 15 jaar t.b.v. uit te voeren controles van Belastingdienst en zorgverzekeraar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Oefentherapie-Zaanstad verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Oefentherapie-Zaanstad deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Oefentherapie-Zaanstad blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Oefentherapie-Zaanstad uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Naam jurisdictie doel Welke gegevens
Dpay infomedics Factoring bedrijf Verwerken betalingen NAW, BSN, ZFnummer
LDO Vvocm Data OT verzamelen Behandeluitkomsten
Afspraken app Uw afspraken Weten wanneer uw afspraak is Naam, telefoonnummer, emailadres
Zorgmail Beveiligd mailen Communiseren met uw behandelaren NAW, gezondheidsgegevens

 

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Oefentherapie-Zaanstad gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Oefentherapie-Zaanstad en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@oefentherapie-zaanstad.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Oefentherapie-Zaanstad wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Oefentherapie-Zaanstad neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@oefentherapie-zaanstad.nl.